Slag Alphen

Biodiversiteit

Nieuws van de werkgroep biodiversiteit.

Anita, Annemieke, Daniel, Willy, Mette, Jan, Anja, Andrea

okt
2019
In september werd duidelijk dat het inzaaien van een kruidenrijk mengsel bij de vijver niet zo goed aansloeg. Na overleg tussen Slag en de gemeente is in oktober het inzaaien opnieuw uitgevoerd. Hopelijk gaat het nu wel lukken!

Ook in overleg met de gemeente wordt nog dit najaar een begin gemaakt met het poten van bloembollenmengsels. Als eerste op de locatie hoek Kerkstraat/Driehuizenstraat en de locatie Lindenlaan/Gement. Op de foto”s kunt u zien hoe mooi het kan gaan worden!
 sept   2019Er is dit jaar gestart met het natuurvriendelijk inrichten van de vijver aan de Middendam/Valksestraat. Er zijn moerasplanten in de vijver geplant en dit lijkt succesvol aan te slaan. Daarnaast is de oever ingezaaid met een kruidenrijk mengsel dat van nature op een dergelijke plaats zou kunnen voorkomen, maar dit lijkt vooralsnog minder goed aan te slaan. Hier willen we nog dit jaar actie ondernemen om de ongewenste kruiden die er nu staan te wieden en nogmaals proberen de gewenste kruiden te zaaien. Verder zijn we in samenwerking met de gemeente bezig om op verschillende plaatsen in het dorp bloembollenmengsels te laten poten. Hierover volgt later meer informatie. Wil je meehelpen met bepaalde activiteiten, laat het ons weten via een e-mail naar  of laat een briefje achter bij ons servicepunt “Bij van alles een bietje” met je naam en telefoonnummer. 
 april 2019We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente over insectenvriendelijke beplanting en passend maaibeheer bij de oevers, vijver, bermen en borders in het dorp. In het buitengebied is Willy van Zon hier al langer mee bezig. De bedoeling is om zo meer bloei, meer insecten en vogels te krijgen.Verder zijn we van plan om nestkastjes te laten maken om zo meer broedplaatsen in het dorp te krijgen voor gier-, boeren-, en huiszwaluwen, huismus en steenuil. Hiervoor hebben we op een later moment ondersteuning nodig van dorpsbewoners.

Biodiversiteit in Alphen

Met Biodiversiteit wordt de verscheidenheid aan dieren en planten bedoeld. Het gaat dan om verschillende dieren- en plantensoorten, maar ook om de variëteit binnen een soort; Denk bijvoorbeeld aan de vele soorten vlinders. Een grotere verscheidenheid is niet alleen gewoon mooi en belangrijk om in stand te houden, het is ook een aanwijzing voor de kwaliteit van de leefomgeving. We zijn plannen aan het maken om in Alphen de biodiversiteit te bevorderen voor: Bloemen, kruiden, insecten en vogels.  

  • Bloemen en kruiden: Om het leefklimaat voor insecten (bijen, vlinders) te verbeteren zijn bloemen en kruiden nodig. Bloeiende kruiden geven niet alleen kleur aan de omgeving maar ze zijn ook belangrijk als nectarbron en voedselplant voor insecten (en trouwens ook voor kleine zoogdieren). Het is bij de meeste mensen wel bekend dat het bijvoorbeeld met de bijen niet zo goed gaat. De bijen zijn echter heel belangrijk voor onze fruitteelt en voor het telen van andere gewassen. Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook doordat er veel minder bloemenweides zijn door het regelmatig maaien van borders, bermen etc. hebben de insecten, met name de bijen, het zwaar. Hierdoor, maar ook door ziekten, wordt hun populatie ernstig bedreigd. We willen nagaan waar in Alphen meer bloemrijke bermen, oevers en borders zouden kunnen komen.
  • Maaibeleid: Bloemen en kruiden hebben soms te lijden onder de timing van het maaien; de eerste maaibeurt vindt veelal plaats voordat veel planten zaad hebben geproduceerd om een volgende generatie veilig te stellen. Deze zaden zijn ook weer voedsel voor sommige vogels en kleine zoogdieren. Als het maaien beperkt en anders gepland zou worden, dan zou op langere termijn een voor insecten interessante bloembedding ontstaan. We zouden wel een meer insect-vriendelijk maaibeleid van borders, sloot- en vijveroevers en het buitengebied langs de Maas willen bereiken.
  • Vogels: Van deze aandacht voor bloemen en kruiden en insecten profiteren ook de vogels. Zij eten onder andere insecten en zaden. Op land met alleen gras komen minder zaden en insecten voor dan op land waar ook bloemen en kruiden groeien.  Roofvogels eten ook kleine zoogdieren. Een beter leefklimaat voor vogels is dus gebaat bij bloemen, kruiden, insecten en kleine zoogdieren. Zo zouden we de leefomgeving voor (bedreigde) vogels kunnen verbeteren. 
    Door met beleid te maaien kunnen in het buitengebied ook beschutte plekken voor patrijzen en fazanten ontstaan, zodat die daar beter beschutte verblijfplaatsen kunnen vinden.

  • Verder zouden we de leefomgeving en populatie van de vogels willen verbeteren door vogels een goede broedplek te bezorgen. We denken dan bijvoorbeeld aan de huismus, de gier-, boeren- of huiszwaluw en de steenuil. We willen gaan uitzoeken of we misschien nestkastjes kunnen laten bouwen en dan Alphenaren zoeken die in de buurt van hun woning zo’n nestkastje zouden willen ophangen. Niet elke plek is geschikt voor iedere soort vogel. De dorpsbewoners die meedoen zouden dan ook eerst advies moeten krijgen over welk soort vogel graag zou willen nestelen in de buurt van de woning en over de meest geschikte plaats om een nestkastje op te hangen zodat de vogels het best kunnen gedijen.
    Zou toch leuk zijn om in het voorjaar of zomer een nestje jonge vogels te zien uitvliegen in je eigen tuin?

Meer weten?

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud